დაბრუნების პოლიტიკა

შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

  • პროდუქტი დაზიანებულია;
  • არ შეესაბამება ვებ-გვერდზე მითითებულ მახასიათებლებსა და აღწერილობას;

დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, შემკვეთი ვალდებულია პროდუქტის მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაუკავშირდეს კომპანიას, აცნობოს დაბრუნების მოთხოვნის თაობაზე, და მიაწოდოს ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ. შეტყობინებიდან 7 სამუშაო დღის ვადაში კომპანია უზრუნველყოფს დასაბრუნებელი პროდუქტის უკან ტრანსპორტირებას და შემკვეთისთვის თანხის დაბრუნებას, ან, შეთანხმებისამებრ,  შემცვლელი პროდუქტის მიწოდებას.